Download hier onze leveringsvoorwaarden als PDF-bestand om af te drukken.

ALGEMENE VOORWAARDEN Van Sellco, gevestigd te Tegelen

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Sellco en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Sellco overeengekomen worden.

1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Sellco een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Sellco een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Sellco niet, tenzij deze schriftelijk door Sellco zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Sellco een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Sellco niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

1.5 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen

2.1 Alle door Sellco gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijke uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Door Sellco verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sellco daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sellco anders aangeeft.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sellco niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7 Sellco kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.8 Sellco behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van Sellco volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

3.2 Sellco biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijk bevestiging, is Sellco gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. Sellco behoudt zich ter zake alle rechten voor.

3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Sellco dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door Sellco geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Sellco aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd “Klantenidentificatie”). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Sellco kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Sellco is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.4 Sellco is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantenidentificatie van een afnemer. Sellco is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking op tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De Afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Sellco toegekende Klantenidentificatie.

3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantenidentificatie ten gevolge waarvan Sellco schade lijdt, dient de afnemer Sellco hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Sellco onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Sellco een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Sellco met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Sellco slechts voor zover zij door Sellco schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en exclusief BTW als ook exclusief kosten voor verpakking en verzending. Ten aanzien van opdrachten kleiner dan € 120,00 geldt, dat voor verzending binnen Nederland een opslag van € 7,95 aan verpakking- en verzendkosten in rekening wordt gebracht. Voor verzending naar België geldt een opslag van € 12,95 voor verpakking- en verzendkosten. Opdrachten boven € 120,00 worden franco een adres in Nederland of België geleverd. Voor de eilanden wordt een eilandentoeslag van € 7,95 bovenop de verpakking- en verzendkosten berekend.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostenfactoren is Sellco gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Sellco al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Sellco aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum of door vooruitbetaling via Ideal. De op de bank/giroafschriften van Sellco vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening op opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Sellco, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uimakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Sellco verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten word bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 175,-.

6.5 Indien Sellco daartoe aanleiding ziet, kan Sellco nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Sellco totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer mist het recht de door Sellco geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Sellco, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Sellco gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Sellco tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Sellco berust, afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Sellco.

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door Sellco genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Sellco bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

8.2 Overschrijding van de door Sellco opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangend overeenkomst.

8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Sellco. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Sellco het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van Sellco op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Sellco de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Sellco gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemen.

Artikel 9 Transport

Sellco bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Sellco is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten. Indien voor zover Sellco zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 10 Reclame

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na levering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken woorden door Sellco slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Sellco kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze tijd wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer gedacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 10.4 Retouren

10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Sellco. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. Sellco behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien Sellco toelaat dat de zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van Sellco aan de afnemer een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van Sellco te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die complete zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Sellco, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft Sellco het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

Artikel 11 Garanties, onderzoek en reclames

11.1 De garantie met betrekking tot de door Sellco geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

11.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

11.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sellco, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sellco geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

11.4 De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Sellco te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Sellco te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sellco in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Sellco in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.5 Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

11.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sellco daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer

11.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

11.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sellco en de door Sellco bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Sellco is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Sellco. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade ( bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of –vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Sellco is niet aansprakelijk voor de door har medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Sellco toerekenbare opzet of grove schuld.

12.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Sellco geleverde goederen, is Sellco niet aansprakelijk.

12.4 De afnemer vrijwaart Sellco en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Sellco geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Sellco en/of door haar ingeschakelde derden.

12.5 De aansprakelijkheid van Sellco uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

12.6 Eventuele aanspraken van afnemer dienen binnen 8 (acht) werkdagen na uitvoering van de overeenkomst bij Sellco te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Artikel 13 Betalingsverplichting

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn in geval:

  1. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
  2. Sellco goede gronde heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn beried te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
  3. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
  4. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
  5. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijke persoon is.

13.2 Sellco is in de 12.1 gevallen gerechtigheid zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

  1. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of b. enig door de afnemer aan Sellco verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

Artikel 14 Vrijwaring

14.1 De afnemer vrijwaart Sellco voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sellco toerekenbaar is.

14.2 Indien Sellco uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden Sellco zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sellco, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sellco en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

15.1 Sellco behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Sellco heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Sellco, tenzij anders is overeengekomen.

 

Sellco
Koningstraat 48
5931 BX Tegelen

0